ประกาศ

การให้บริการ Single Sign On (SSO)

 
 

      เนื่องด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะดำเนินการปรับปรุงระบบการ ลงทะเบียนขอใช้ระบบงาน โดยจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการผ่านระบบ สารสนเทศของ สมอ. ด้วยระบบ Single Sign On (SSO) และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะมีการปรับปรุง ดังนี้

        1. ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนครั้งเดียว เพื่อใช้งานหลายๆระบบได้ รวมถึงสามารถมอบสิทธิการดำเนินการให้แก่ผู้ใช้งานรายอื่นโดยตรง 

        2. ปรับปรุงระบบล็อกอินครั้งเดียว การล็อกอินเพื่อเข้าระบบจะทำเพียงครั้งเดียว และจะสามารถใช้บริการระบบสารสนเทศได้ทุกระบบ หรือตามที่ผู้ประกอบการได้มอบสิทธิไว้

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

และเริ่มเปิดให้บริการระบบ SSO ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 
  ประกาศ: 8 มิถุนายน 2565  
     

 

 

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

คำขอรับใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามใบแจ้ง

การชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ E-license หรือทาง E-mail เท่านั้น

 

ประกาศ : 5 พ.ค. 2565   

 

 

  ประกาศ  
 

ตั้งแต่ ที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ระบบบริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของ สมอ.

จะเปลี่ยนลิงค์จาก itisi.go.th เปลี่ยน i.tisi.go.th

จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน

 
  ประกาศ: 16 มี.ค. 2565