ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการ
กรุณาเลือกตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านข้อ. ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ
1 ระบบ e-License มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน*
2 การอนุญาตผ่านระบบ e-License ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น*
3 ท่านสามารถทราบสถานะของคำขอ*
4 ท่านมีความสะดวก ลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต*
5 ท่านมีความพึงพอใจในการยื่นขออนุญาตผ่าน e-License*

                 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: