ที่อยู่:
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่นๆ:

กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 02 430 6521 - 1002
กลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก 02 430 6521 - 1010
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 02 430 6521 - 1020
กลุ่มที่ 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 02 430 6521 - 1030
กลุ่มที่ 4 : บริภัณฑ์ส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง 02 430 6521 - 1040
กลุ่มที่ 5 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 02 430 6521 - 1050
กลุ่มที่ 6 : ผลิตภัณฑ์เคมี อาหาร โภคภัณฑ์ 02 430 6521 - 1060
กลุ่มรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 02 430 6521 - 1070