ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work from home) ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อ สมอ. ได้ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้ และตามเอกสารแนบ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ