เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

คำขอรับใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามใบแจ้ง

การชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ E-license หรือทาง E-mail เท่านั้น

 

ประกาศ : 5 พ.ค. 2565   

 

 

  ประกาศ  
 

ตั้งแต่ ที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ระบบบริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของ สมอ.

จะเปลี่ยนลิงค์จาก itisi.go.th เปลี่ยน i.tisi.go.th

จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน

 
  ประกาศ: 16 มี.ค. 2565  

 

 

 

 

โปรดทราบ!!

การประเมินเอกสารระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

  ประกาศ : วันที่ 20 ธันวาคม 2564