ที่อยู่:
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 25236
เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 0-2202-3300 กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล0 2202 3386-7, 3398กลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก0 2202 3393-4 กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง0 2202 3371-2, 3378กลุ่มที่ 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0 2202 3379-81กลุ่มที่ 4 : บริภัณฑ์ส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง0 2202 3382-4กลุ่มที่ 5 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์0 2202 3391-2กลุ่มที่ 6 : ผลิตภัณฑ์เคมี อาหาร โภคภัณฑ์ 0 2202 3388-90
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่นๆ:

กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล 0 2202 3386-7, 3398
กลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก 0 2202 3393-4
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 0 2202 3371-2, 3378
กลุ่มที่ 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0 2202 3379-81
กลุ่มที่ 4 : บริภัณฑ์ส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง 0 2202 3382-4
กลุ่มที่ 5 : เครื่องกล ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 0 2202 3391-2
กลุ่มที่ 6 : ผลิตภัณฑ์เคมี อาหาร โภคภัณฑ์ 0 2202 3388-90